Servizo de Atención a Persoas Xordas (SAPS)

Servizo de Intervención Social

O noso Servizo ten como finalidade favorecer o desenvolvemento persoal e a autonomía das persoas xordas, xordocegas ou con discapacidade auditiva especialmente nos ámbitos socio-familiar e comunitario.

Un equipo de traballadoras/es sociais especializados na atención a persoas xordas e xordocegas desenvolvemos actuacións de carácter preventivo e de intervención social  tales como:

 Que ofrecemos?

 • Atendemos situacións individuais e familiares mediante a análise das demandas presentadas, diagnóstico, valoración e intervención, co obxectivo de favorecer a autonomía persoal e a integración sociofamiliar e comunitaria, eliminando ou evitando situacións de vulnerabilidade social.
 • Xestionamos recursos sociais axustados ás características e necesidades específicas de cada persoa.
 • Establecemos alianzas e fomentamos o coñecemento do noso servizo no ámbito de actuación comunitario como recurso de referencia para usuarios/as, profesionais e entidades de ámbitos afíns aos servizos sociais e á atención a persoas con discapacidade.
 • Ofrecemos terapia ocupacional para persoas maiores xordas, xordocegas ou con discapacidade auditiva para darlles os apoios necesarios e promocionar a súa autonomía persoal.
 • As nosas mediadoras dotan de estratexias comunicativas e funcionais ás persoas xordas en situación de especial vulnerabilidade social.

Servizio de Mediación Comunicativa

Nosas/vos mediadores/as na comunicación levan a cabo unha intervención consensuada coa persoa xordocega ou persoa xorda en risco de exclusión social e/ou a súa familia co obxectivo de dotalas de habilidades comunicativas e funcionais para unha mellor interacción coa súa contorna próxima a través da LSE ou sistemas alternativos de comunicación.

Os nosos obxectivos son:

 • Fomentar  a autonomía das persoas xordas en situación de especial vulnerabilidade social.
 • Dotar de estratexias que melloren a capacidade comunicativa coa contorna próxima dos/as beneficiarios/ as a través da LSE e sistemas alternativos de comunicación.
 • Realizar adaptacións comunicativas das contornas nos que residen os/as usuarias/vos, ben sexa o domicilio familiar ou centros e institucións residenciais.
 • Difundir e sensibilizar entre a poboación e colectivos de especial interese a situación das persoas xordocegas e persoas xordas en situación de exclusión social: características e necesidades específicas.
 • Buscar recursos adaptados ás persoas xordocegas e persoas xordas en situación de exclusión social.

Servizo de Terapia Ocupacional

A través do noso Servizo de Terapia Ocupacional, desenvolvemos o Programa de Envellecemento Activo para Persoas Xordas Maiores, de máis de 60 anos. O obxectivo é fomentar a participación activa das persoas xordas maiores na contorna asociativa e comunitaria, promovendo o seu benestar físico, cognitivo e emocional, e en definitiva, mellorando a súa calidade de vida.

Que ofrecemos?

 • Atención individualizada: Sesións de terapia adaptadas ás necesidades de cada persoa xorda maior.
 • Talleres: Actividades grupais dentro da contorna asociativa e comunitaria ( gerontogimnasia, estimulación cognitiva, actividades lúdicas e de lecer, etc).
 • Sensibilización: Visibilizar as características e necesidades específicas das persoas xordas maiores no ámbito comunitario de referencia.