Persoas Xordas

Unha persoa xorda é aquela que, independentemente do seu grao de perda auditiva ten dificultades de recepción e emisión de mensaxes a través dos medios e sistemas de comunicación auditivo/orais, ten como lingua natural a Lingua de Signos Española e, por tanto, é usuaria da mesma.