Normas reguladoras e leis aplicables

A continuación inclúese unha relación de lexislación destacable en materia de persoas con discapacidade e, en concreto, de persoas xordas.

Declaración universal dos dereitos humanos. Asemblea Xeral das Nacións Unidas.1948.
https://politicasocial.xunta.gal/sites/w_polso/files/arquivos/normativa/declaracion_universal_de_los_derechos_humanos.pdf

ESTATAL

  • REAL DECRETO do 2 de xuño de 1944, polo que se aproba con carácter definitivo o Regulamento da Organización e réxime do notariado, no artigo 193 no que indica o seguinte:  “Se algún dos outorgantes fose completamente xordo ou sordomudo, deberá lela por si; se non puider ou souber facelo será precisa a intervención dun intérprete designado para o efecto polo outorgante coñecedor da linguaxe de signos, cuxa identidade deberá consignar o notario e que subscribirá, así mesmo, o documento; se fose cego, será suficiente que preste a súa conformidade á lectura feita polo notario”
    http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1944-6578
  • Real Decreto 734/2019 do 20 de decembro, polo que se modifican directrices básicas de planificación de protección civil e plans estatais de protección civil para a mellora da atención ás persoas con discapacidade e a outros colectivos en situación de especial vulnerabilidade ante emerxencias.
    https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2020-46

AUTONÓMICA