Servizo de Emprego

Somos centro colaborador do Servizo Público de Emprego de Galicia e Axencia de Colocación recoñecida polo Servizo Público de Emprego ( SEPE) co número de autorización 12 00000009.

Os nosos obxectivos son:

 • Mellorar a empleabilidad das persoas xordas e apoio ao emprendemento.
 • Xestionar a intermediación laboral no mercado laboral ordinario.
 • Ofrecer asesoramento á contratación de persoas xordas para as empresas e medidas alternativas á contratación.

Onde atoparnos

Dispoñemos de Centros de Orientación nas Axencias FAXPG da Coruña, Ferrol, Santiago, Lugo, Vigo e Ourense.

Tamén podes atoparnos a través das redes sociais:

https://www.facebook.com/empleofaxpg/

Os nosos servizos

Servizos de atención ao DEMANDANTE DE EMPREGO CON DISCAPACIDADE AUDITIVA

 • Entrevistas personalizadas para coñecer o perfil-ocupacional do demandante de emprego.
 • Deseño de itinerarios de inserción laboral.
 • Información e orientación profesional para o emprego.
 • Asesoramento sobre o proceso de recoñecemento das competencias por experiencia. laboral e sobre a oferta de accións de formación profesional para o emprego.
 • Preparación das entrevistas de traballo.
 • Accións formativas, individuais e grupales, co fin de mellorar a empleabilidad das persoas demandantes de emprego.
 • Asesoramento sobre emprendemento e autoemprego.

Servizos de atención a EMPRESAS

 • Asesoramento sobre as subvencións e bonificacións á contratación.
 • Selección dos candidatos máis axustados á oferta solicitada.
 • Xestión das entrevistas de traballo con Intérprete de LSE.
 • Asesoramento no proceso de integración da persoa xorda na empresa.

Medidas alternativas á contratación de persoas con discapacidade

Doazón ou accións de patrocinio de carácter monetario, por importe anual mínimo de 1,5 veces o IPREM por cada traballador/a con discapacidade deixado de contratar por baixo do 2%. Realizamos todos os trámites necesarios para todas aquelas empresas que opten pola aplicación desta medida alternativa. Para iso é necesario solicitar a declaración de excepcionalidade con carácter previo á adopción desta medida.

Servizos de axuste persoal e social a Centros Especiais de Emprego

Deseño e xestión de actividades en función das diferentes necesidades de cada traballador con discapacidade (física, psíquica ou sensorial) do CEE. A carteira de servizos de axuste persoal e social abarca diferentes programas, entre eles relacionados co tránsito ao emprego ordinario, lecer e tempo libre, cultural e deportivo, programas terapéuticos e de rehabilitación.