Convenio colectivo

CONVENIO

 

TÁBOA SALARIAL 2023

Grupos Profesionais

Retribución salarial bruta mensual

Retribución salarial bruta anual (14 pagas)

 I. Titulado/a superior

1.688,07 € 23.632,98 €

 II. Técnico/a de Apoio

1.432,32 € 20.052,48 €

 III. Intérpretes de LSE-GI

1.383,92 €

19.374,88 €

 IV. Técnicos/as auxiliares

1.335,54 €

18.697,14 €

 V. Persoal de oficios e subalterno

1.213,67 €

16.991,38 €