Convocatorias públicas en LSE

Subvencionado pola Xunta de Galicia – Consellería de Política Social

 

INFORMACIÓN SAPS - 2023

SUBVENCIÓNS PARA FACILITAR A MOBILIDADE XEOGRÁFICA DAS MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO NO MARCO DO PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO PARA O ANO 2023

Que é?: Axuda para cubrir os gastos ás mulleres vítimas de violencia de xénero que se viron obrigadas a cambiar a súa residencia habitual como consecuencia da súa contratación por conta allea ou establecemento por conta propia.

Beneficiarias: Mulleres vítimas de violencia de xénero que reúnan os requisitos da subvención (consultar en SAPS).

Que o traslado fose despois do 1 de xaneiro do 2021.

Prazo de solicitude: Ata o 30 de novembro de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230906/AnuncioG0656-280823-0006_es.pdf


SEGUNDA CONVOCATORIA DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, NIVEIS CELGA 2, 3 e 4 NO ANO 2023

Que é?: Proba (exame) para obter o certificado en Lingua Galega.

Realizásense en Santiago de Compostela e en Ponferrada na segunda quincena do mes de novembro ou na primeira quincena do mes de decembro.

Beneficiarias: Poden presentarse persoas maiores de 16 anos de calquera nacionalidade.

As persoas cunha discapacidade igual ou superior ao 33 % que as imposibilite para acreditar algunha das destrezas comunicativas (comprensión oral, expresión oral, comprensión escrita, expresión escrita) poderán solicitar a exención da realización da proba ou probas referidas a esas destrezas.

Prazo de inscrición e pago de taxa: Ata o 25 de setembro de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230904/AnuncioG0655-080823-0001_es.pdf


II CONVOCATORIA DE BECAS DE FORMACIÓN INDIVIDUAL EN CONTIDOS DIXITAIS E TECNOLÓXICOS PARA ESTUDANTES CON DISCAPACIDADE (Fundación ONCE)

Que é?: Bolsa de formación individual para apoiar a incorporación a accións formativas no ámbito tecnolóxico e dixital das persoas con discapacidade e promover así a súa inclusión e impulso laboral en empregos técnicos especializados e altamente cualificados.

Beneficiarias/os: Estudantes a partir de 16 anos con discapacidade recoñecida igual ou maior ao 33% e que posúan o título de Educación Secundaria Obrigatoria ou equivalente, reunindo todas as condicións establecidas nestas bases.

Estar pre-rexistrados/as, matriculados/as ou cursando un programa formativo no ámbito tecnolóxico e/o dixital impartido por unha institución/entidade acreditada como centro de formación.

A bolsa concedida ascenderá ao 80% da contía total da acción formativa e ata un máximo de 10.000€.

Prazo de solicitude: permanecerá aberto ata esgotar o diñeiro da bolsa.

Ligazón: https://portalentodigital.fundaciononce.es/convocatoria-de-becas-de-formacion-individual-por-talento-digital


BECAS FUNDACIÓN UNIVERSIA

Que é?: Axudas económicas para estudantes con discapacidade.

Beneficiarias/os:

- Persoas cun grao de discapacidade igual ou superior ao 33%.
- Estar matriculado/a durante o curso 23/24 en calquera das titulacións que se refiren a continuación:

 • 1.   Grao Universitario.
 • 2.   Máster Universitario.
 • 3.   Doutoramento.
 • 4.   Títulos propios universitarios.
 • 5.   Cursos de especialización superiores o cursos de experto universitario.
 • 6.   Idiomas. Aínda que para esta formación esixirase á persoa candidata que sexa estudante ou egresada dun ensino superior.
 • 7.   Formacións superiores relacionadas coa cultura e o deporte.
 • 8.   Preparación de oposicións. Neste caso, a persoa candidata deberá atoparse matriculada ou en condición de matricularse nunha academia especializada na preparación de oposicións.
 • 9.   Ciclo formativo de grao medio e grado superior.
 • 10. Outras experiencias educativas, no ámbito da educación superior, a proposta do candidato/a.

Prazo de solicitude: Ata o 2  de outubro de 2023.

Ligazón: https://app.becas-santander.com/es/program/becas-fundacion-universia-2023-2024-personas-con-discapacidad?track=search


PROGRAMA DE EMISIÓN DE BONOS DIXITALES PARA COLECTIVOS VULNERABLES (Programa UNICO-Bono social)

Que é?: Subvención para a emisión de bonos dixitais (internet) financiado pola Unión Europea-NextGenerationEU, para o exercicio 2023. O  bono dixital contribuirá a financiar a contratación de novos servizos de conexión a banda ancha ou incremento da velocidade e estará destinado a persoas de unidades familiares vulnerables.

 Beneficiarias/os:

 • Persoas que xa sexan beneficiarias das prestacións públicas da renda de inclusión social de Galicia (Risga) da Xunta de Galicia ou do ingreso mínimo vital (IMV) do Goberno de España.
 • Calquera outra persoa maior de idade con ausencia ou déficit grave de recursos económicos ou que se atope en situación ou risco de exclusión social.
 • Deben estar empadroadas e ter residencia constatada polos servizos sociais comunitarios básicos en calquera dos concellos da Comunidade Autónoma de Galicia.

Prazo: Ata o 15 de novembro de 2023 

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230718/AnuncioG0177-040723-0001_gl.html


AXUDAS PARA A ADQUISICIÓN DE VIVENDAS PROTEXIDAS

Que é?: Axuda económica para facilitar a compra das vivendas de protección autonómica.

Beneficiarias/os:

 • Maiores de idade, de nacionalidade española ou, no caso de ser estranxeiras, ter a residencia legal en España.
 • Ser compradoras ou adxudicatarias dunha vivenda de protección autonómica.
 • Ter contrato de compravenda da vivenda despois do 30 de setembro de 2022.

Prazo de solicitude: ata o 2 de outubro do 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230705/AnuncioC3Q2-270623-0001_es.html


PROGRAMA BONO CONCILIA

Que é?: Axudas económicas ás familias para a conciliación en situacións puntuais e períodos de vacacións escolares.

Beneficiarias/os:

 • Familias con nenos e nenas residentes en Galicia de ata 12 anos de idade.
 • Que ambos os pais/nais ou persoas titoras estean a traballar.

Prazo de solicitude: ata o 15 de setembro de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230704/AnuncioG0657-230623-0001_es.html


AXUDAS Á CONCILIACIÓN DA VIDA FAMILIAR E LABORAL POR REDUCIÓN DA XORNADA DE TRABALLO COMO MEDIDA DE FOMENTO DA CONCILIACIÓN E CORRESPONSABILIDADE

Que é?: Axuda para avanzar na igualdade de oportunidades entre mulleres e homes como medida de fomento da corresponsabilidade e da conciliación da vida familiar e laboral, especialmente por parte dos homes, mediante incentivos para os traballadores que se acollan á redución da súa xornada de traballo para a atención e coidado das súas fillas e fillos.

Beneficiarios: Persoas, especialmente os homes, que no período comprendido entre o 1 de agosto de 2022 e o 31 de xullo de 2023, acóllanse á medida de redución de xornada para o coidado dun fillo ou filla menor de 3 anos, ou menor de 12 anos no caso de que padeza unha discapacidade recoñecida de porcentaxe igual ou superior ao 33%. Nota: Poden solicitar esta axuda as mulleres en caso de familias monoparentais.

Prazo de solicitude: ata o 11 de agosto de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230711/AnuncioG0656-290623-0003_es.html


RED DE ESCUELAS INFANTILES MUNICIPALES, A CORUÑA

Que é?: Apertura do prazo de prazas vacantes nas escolas infantís municipais do Concello da Coruña.

Beneficiarias: Persoas empadroadas no Concello da Coruña.

Prazo: Desde o 28 de xuño ata o día 7 de xullo.

Ligazón: https://bop.dicoruna.es/bopportal/publicado/2023/06/27/2023_0000004945.pdf


BONO CULTURAL JOVEN

Que é?: Un bono de 400 € para facilitar o acceso á cultura das e os mozos e dinamizar o sector cultural. Abonarase en tarxetas prepago personalizadas,  para a adquisición dos produtos, servizos e actividades culturais.

Beneficiarias:

 • Cumprir 18 anos durante o ano 2023.
 • Ter nacionalidade española ou residencia legal en España.

Prazo: 30 de setembro de 2023.

Ligazón: https://www.boe.es/eli/es/rd/2023/03/21/191


PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DO IMSERSO 2023-2024

Que é?: Programa de turismo con el objetivo de proporcionar a las personas mayores estancias en zonas de costa y turismo de interior, contribuyendo con ello a mejorar su calidad de vida, su salud y la prevención de la dependencia.

Beneficiarias:

 • Residir en España
 • Ser pensionista de xubilación, de viuvez, ou por outros conceptos con 60 anos cumpridos ou máis.

Prazo: do 29 de xuño ata o 25 de xullo de 2023.

Ligazón:  https://imserso.es/espacio-mayores/envejecimiento-activo/programa-turismo-imserso


PROGRAMA DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD EN LAS VIVIENDAS DEL PLAN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA VIVIENDA 2022-2025 Y SE PROCEDE A SU CONVOCATORIA PARA EL AÑO 2023

Que é?

Actuacións subvencionables para accesibilidade das vivendas:

Instalación de ascensores, salvaescaleras, ramplas, automatismos para a apertura de portas incorporando mecanismos motorizados ou outros dispositivos de accesibilidade, ou calquera medida de accesibilidade que facilite a autonomía e a vida independente de persoas con mobilidade reducida, tanto en edificios como en vivendas unifamiliares, incluíndo os dispositivos adaptados ás necesidades de persoas con discapacidade sensorial ou intelectual, así como a súa adaptación, unha vez instalados, á normativa correspondente.

Inclúese a integración mediante un único mecanismo de identificación (teléfono intelixente, cámaras, pantallas ou outros dispositivos tecnolóxicos) dos sistemas de apertura e control de accesos e doutros sistemas que necesiten control persoal.

Beneficiarias/os:

a) Persoas propietarias ou usufructuarias de vivendas unifamiliares illadas ou agrupadas en fila (construídas antes do ano 2006).
b) Persoas propietarias ou usufructuarias de edificios de tipoloxía residencial de vivenda colectiva.
c) Persoas propietarias ou usufructuarias de vivendas incluídas nun edificio de tipo residencial de vivenda colectiva.
d) As comunidades de persoas propietarias ou as súas agrupacións.

Prazo: do  5 de xuño ao 15 de xullo do 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230602/AnuncioC3Q2-160523-0002_es.pdf


MINI-CAMPAMENTOS: PROGRAMA CONOCE GALICIA

Que é?: 600 prazas para nenos e nenas de entre 10 e 14 anos para que gocen de estancias de cinco días en doce establecementos hostaleiros da Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarias: Nenas e nenos de 10 a 14 anos.

Prazo: Do 12 de xuño ata 5 días antes do inicio de cada campamento (ver no folleto da ligazón)

Ligazón: http://xuventude.xunta.es/images/PROGRAMA_CONECE_GALICIA_compressed.pdf


BONO ACTIVA COMERCIO

¿Qué es?: Bono descuento de 30 euros para comprar en el comercio local que se puede descargar a través del móvil, en la web bonosactivacomercio.gal

Beneficiarias/os: Cualquier persona interesada.

Plazos: Puede descargarse del 15 de mayo al 15 de septiembre y usarse en compras hasta el 31 de diciembre de 2023.

Enlace: https://www.bonosactivacomercio.gal/


FONDO SOLIDARIO DE LIBROS DE TEXTO: AYUDAS PARA ADQUIRIR LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR PARA EL CURSO 2023/2024 EN CENTROS DOCENTES SOSTENIDOS CON FONDOS PÚBLICOS

¿Qué es?: Ayudas para la compra de libros y material escolar para el curso 2023/2024.

Beneficiarias/os: Alumnado matriculado en educación primaria (3º, 4º, 5º y 6º curso), educación secundaria obligatoria-ESO (1º, 2º, 3º y 4º curso) y educación especial (1º Y 2º curso).

Deben cumplir unos determinados requisitos económicos y familiares.

Plazo de solicitud: del 20 de mayo al 21 de junio de 2023.

Enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230519/AnuncioG0655-100523-0001_es.pdf


GARANTÍAS PARA QUE OS/AS MOZAS COMPREN UNHA CASA

Que é?: Proporcionar cobertura temporal e económica, de carácter persoal, para a adquisición da primeira vivenda por persoas mozas.

Beneficiarias/os: Persoas menores de 36 anos de edad que cumpran los seguintes requisitos.

 1. Que a persoa solicitante teña a nacionalidade española ou dalgún dos estados membros da Unión Europea. 
 2. Ser maior de edade e menor de 36 anos.
 3. Estar empadronada en Galicia. 
 4. Non superar unha determinada cifra de ingresos.

Prazo de solicitude: do 28 de abril ao 30 de novembro de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230411/AnuncioC3Q2-040423-0002_gl.html


BONO SOCIAL TÉRMICO E SUPLEMENTO AUTONÓMICO

Que é?: Axudas destinadas a disminuir a pobreza energética en consumidores vulnerables, en energía destinada a calefacción, agua quente sanitaria ou cociña.

Complemento autonómico do bono social térmico en 2023: concesión por parte do Consellería de Política Social dunha axuda extraordinaria de 150 € destinada a complementar o Bono 2023.

Beneficiarias/os: Persoas que sexan beneficiarias do bono social eléctrico previsto no artículo 45 da Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.

Prazo: Non hai que solicitarla, dáa Xunta directamente.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2020/20201109/AnuncioG0474-211020-0001_gl.html


SUBVENCIÓN PARA A ADQUISICIÓN DE BICICLETAS CON PEDALEO ASISTIDO E BICICLETAS DE MAN HÍBRIDAS OU ELÉCTRICAS PARA CADEIRAS DE RODAS

Que é?: Subvención para a adquisición de bicicletas eléctricas  con pedaleo asistido e bicicletas de man híbridas ou eléctricas para cadeiras de rodas.

A subvención non poderá ser superior ao 50% do prezo da bicicleta eléctrica con pedaleo asistido para persoas beneficiarias en xeral (cun límite de 500 €).

Beneficiarias/os: As persoas interesadas deben tramitar a súa solicitude a través dalgunha das entidades colaboradoras adheridas que figuren na listaxe que se publicará na páxina EBici (Consellería de Infraestructuras e Movilidad) antes do 1 de xuño de 2023.

Prazo de solicitude: do 1 de xuño ao 15 de novembro del 2023.

LIgazón: https://ebici.xunta.gal


AXUDAS ECONÓMICAS A TRAVÉS DO PROGRAMA DE RESPIRO FAMILIAR PARA CUIDADORES/AS DE PERSOAS DEPENDIENTES OU PERSOAS CON DISCAPACIDADE

Que é?: Axudas económicas dentro do programa de Respiro Familiar, para facilitar a conciliación da vida persoal, familiar e laboral das persoas coidadoras para o exercicio 2023.

Beneficiarias/os: Coidadores/as habituais non profesionais que coidan de forma continuada dunha ou varias persoas dependentes ou con discapacidade ou necesitadas de terceiros para as actividades da vida diaria, acreditado mediante informe médico-social.

Prazo: Ata o 30 de outubro de 2023.

LIgazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230418/AnuncioG0657-050423-0001_gl.html


DATAS DE REALIZACIÓN DAS PROBAS PARA A OBTENCIÓN DOS CERTIFICADOS DE LINGUA GALEGA, NIVEIS CELGA 1, 2,3, e 4 NO ANO 2023

Que é?: Calendario de datas e lugares para realizar os exames para obtener o CELGA 1, 2, 3 e 4.

Beneficiarias/os: Persoas admitidas  para realizar esta proba.

Datas e lugares:
- CELGA 4, en Santiago de Compostela e en Ponferrada:
   13 de maio de 2023: persoas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: V, W, X, Y, Z, A, B, C, D, E, F y G.
   14 de maio de 2023: persoas cuxo primeiro apelido empece por algunha das seguintes letras: H, I, J, K, L, M, N, Ñ, O, P, Q, R, S, T y U.

- CELGA 3, en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 20 de maio de 2023.
- CELGA 2,  en Santiago de Compostela e en Ponferrada: 21 de maio de 2023.
- CELGA 1, en Santiago de Compostela: 3 de xuño de 2023.

- Os centros de realización de las probas serán:

 • En Santiago de Compostela: el IES Antonio Fraguas (Celga 4, Celga 3 y Celga 2) e a Escuela Galega de Administración Pública (Celga 1).
 • En Ponferrada: a Escola Oficial de Idiomas desta localidade (Celga 4, Celga 3 y Celga 2).

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230421/AnuncioG0655-120423-0003_es.html


AXUDAS PARA ALUMNADO CON NECESIDADES ESPECÍFICAS DE APOIO

Que son?: Axudas directas para estudantes, incluídos os afectados por TDAH (Trastorno por Déficit de Atención con Hiperactividade) e os afectados por TEA (Trastorno de espectro autista).

Subvencións por necesidades educativas especiais asociadas a discapacidade ou trastorno grave de conduta para familias numerosas. Tamén poderán ser beneficiarios/as de subvencións os alumnos/as afectados por TEA (Trastorno do Espectro Autista), pertencentes a familias numerosas.

Subvención de contía fixa para gastos de carácter xeral derivados da escolarización de alumnado con necesidade específica de apoio educativo asociado a discapacidade, trastornos graves do comportamento, trastornos graves da comunicación e a linguaxe, TEA e altas capacidades.

Beneficiarias/os: Alumnado con necesidades específicas de apoio que cumpran os seguintes requisitos:

- Certificado de discapacidade.
- Ter 2 anos cumpridos o 31 de decembro do ano 2022.
- Estar escolarizado/a.
- Non superar ingresos.

Prazo de solicitude: Do 8 de maio de 2023 ao 20 de setembro de 2023, ambos inclusive.

Ligazón: https://www.infosubvenciones.es/bdnstrans/GE/es/convocatoria/690038#


TERMALISMO SOCIAL (IMSERSO)

Que é?: Programa de termalismo en balnearios para persoas maiores.

Beneficiarias/os:

- Persoas pensionistas de xubilación ou incapacidade permanente do Sistema de Seguridade Social español.
- Persoas pensionistas de viuvez de 55 anos ou máis do Sistema de Seguridade Social español.
- Persoas pensionistas por outros conceptos ou que perciban prestacións por desemprego, de 60 anos ou máis do Sistema de Seguridade Social español.
- Persoas aseguradas ou beneficiarias do Sistema de Seguridade Social español, con 65 anos de idade ou máis.

Prazos: Para a quenda de setembro a decembro, a solicitude debe facerse ata o 15 de maio de 2023.


PRAZAS DE MOCIDADE E INCLUSIÓN (DISCAPACIDADE) EN CAMPAMENTOS DE VERÁN 2023 DA XUNTA DE GALICIA

Que é?: Programa para facilitar ás e os mozos galegos a participación en actividades de lecer e tempo libre de calidade.

Beneficiarias/os:

Menores de entre 9 e 17 anos.

- As persoas nadas en 2014 deben ter 9 anos cumpridos ao comezo do campamento.
- As persoas nadas en 2005 non poderán cumprir 18 anos antes da finalización do campamento.

Prazo de solicitude: Do 18 de abril ao 2 de maio.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230417/AnuncioG0657-300323-0001_gl.html


CAMPAMENTOS DE VERÁN ESPECÍFICOS PARA PERSOAS CON DISCAPACIDADE 2023

Que é?: Estancia socializadora e de convivencia, de 10 días nun espazo divertido, humano, integrador, educativo e seguro; mediante o desenvolvemento de actividades encamiñadas a fomentar as habilidades sociais, o contacto coa natureza e o mar, o coñecemento da propia cultura e a educación para a saúde.

Beneficiarias/os:

As persoas que teñan recoñecida discapacidade, cun grao igual ou superior ao 33%, e unha idade comprendida entre os 11 e os 50 anos, segundo indíquese en cada un das quendas.

Prazo de inscrición: Do 18 de abril ao 2 de maio de 2023.

Ligazón: https://matiass.xunta.gal/sites/default/files/recursos/discapacidade/programa_campamentos_persoas_con_discapacidade_2023_gal.pdf


AXUDAS DE EMERXENCIA SOCIAL PARA EMIGRANTES GALEGOS RESIDENTES NO ESTRANXEIRO

Que é?: Axuda para emigrantes de nacionalidade española e de orixe galega residentes no estranxeiro que carezan dos recursos económicos necesarios para atender situacións extraordinarias de emerxencia social, sanitaria ou asistencial.

Beneficiarias/os:

Emigrantes galegos e os seus fillos, que teñan a condición de galegos residentes no estranxeiro: os emigrantes nados en Galicia ou que acrediten residir en Galicia de forma ininterrompida durante dez anos con nacionalidade española, así como os seus fillos que teñan nacionalidade española e que estean vinculados a calquera municipio galego no padrón de residentes no estranxeiro (PERE) ou no censo electoral de residentes no exterior.

Prazo de solicitude: Ata o 15 de novembro de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2021/20210326/AnuncioG0595-020321-0002_gl.html


AXUDAS EXTRAORDINARIAS PARA PERSOAS EMIGRANTES GALEGAS RETORNADAS

Que é?: Axudas extraordinarias e non periódicas dirixidas a persoas emigrantes galegas retornadas que carezan dos recursos suficientes para axudar a facer fronte aos gastos extraordinarios da unidade familiar derivados do seu retorno á Comunidade Autónoma de Galicia.

Beneficiarias/os:

- Persoas galegas e nadas en Galicia.
- Cónxuxes ou persoas con unión análoga á conxugal das persoas galegas e nadas en Galicia.
- Descendentes por consanguinidade das persoas galegas e nadas en Galicia.

Requisitos: Débense cumprir uns determinados requisitos económicos e en canto á unidade familiar.

Prazo de solicitude: Ata o 29 de setembro de 2023.


CONVOCATORIA DE BOLSAS DE CARÁCTER XERAL PARA O CURSO 2023/2024 PARA ALUMNADO QUE CURSE ESTUDIOS POSTOBRIGATORIOS

Que é?: Bolsas para estudantes que no curso académico 2023-2024 cursen ensinos postobrigatorias con validez en todo o territorio nacional (ensinos superiores non universitarias e ensinos universitarios).

Beneficiarias/os:

Persoas que cursen eses estudos e non superen uns determinados ingresos económicos e patrimonio familiar.

Prazos: Do 27 de marzo ao 17 de maio do 2023.

Ligazón: https://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/05/050130/ficha/050130-2023.html


AXUDA EXTRAORDINARIA PARA PERSOAS QUE COBRAN PENSIÓN NON CONTRIBUTIVA DE XUBILACIÓN OU DE INVALIDEZ

Que é?: Axuda individual de 218 euros, que se abonará mediante un pago único, que se realizará de oficio, polo que non fai falta presentar solicitude da persoa interesada.

Beneficiarias/os:

Persoas que perciban pensións de invalidez e xubilación na súa modalidade non contributiva, as do fondo de asistencia social e as do subsidio de garantía de ingresos mínimos.

Prazos: Non hai. Este pago efectuarase mediante transferencia bancaria na conta na que as persoas beneficiarias teñen domiciliado a cobranza da súa pensión.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230323/AnuncioG0657-170323-0006_es.pdf


BONO DE ALUGUEIRO SOCIAL: PROGRAMA DE AXUDA ÁS VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE XÉNERO, PERSOAS DESHAUCIADAS, SEN HOGAR E OUTRAS ESPECIALMENTE VULNERABLES

Que é?: Facilitar unha solución inmediata para vivir ás persoas vítimas de violencia de xénero, ás persoas desafiuzadas da súa vivenda habitual, ás persoas sen fogar e a outras persoas especialmente vulnerables.

Beneficiarias/os: Persoas de nacionalidade española ou dalgún estado membro da Unión Europea, que cumpran os seguintes requisitos:

- Estar empadroadas e vivindo nun concello da comunidade autónoma de Galicia doce meses antes da solicitude.
- Non superar ingresos.
- Non ter unha vivenda en propiedade ou en uso.

Ademais doutros requisitos.

Prazo: Ata o 30 de novembro de 2026.

Ligazón: https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-802&p=20220119&tn=2


AXUDAS PARA A COMPRA DE VIVENDA EN CONCELLOS CON POBOACIÓN RESIDENTE IGUAL OU INFERIOR A 10.000 HABITANTES. (Plan Estatal para o acceso á vivenda 2022-2025)

Que é? Axuda económica para comprar vivenda en concellos da Comunidade Autónoma de Galicia cunha población residente igual ou inferior a 10.000 habitantes.

Requisitos:

- Que o prezo da vivenda, incluídos os seus anexos, sen os gastos e impostos da compra, sexa igual ou inferior a 120.000,00 €.
- Que sexa unha vivenda xa construída.
- Non superar recursos económicos.

Beneficiarias/os:

- Persoas de menos de 35 anos.
- Con nacionalidade española ou dalgún dos Estados membros da Unión Europea ou do Espazo Económico Europeo ou Suíza.
- As persoas estranxeiras non comunitarias, deben ter autorización de estancia ou residencia en España.

Prazo de solicitude: Ata o 23 de outubro de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230207/AnuncioC3Q2-160123-0004_gl.html


BECAS DE FORMACIÓN EN CONTIDOS DIGITAIS E TECNOXÓGICOS PARA ESTUDANTES CON DISCAPACIDADE. FUNDACIÓN ONCE

Que é?: Bolsas de formación individual para estudantes con discapacidade co fin de apoiar a súa incorporación a accións formativas no ámbito tecnolóxico e dixital (Programa Por Talento Dixital).

Beneficiarias/os:

- Estudantes maiores de 16 anos.
- Discapacidade igual ou superior ao 33%.
- Ter título de ESO ou equivalente.

Plazo de solicitud: Desde o 14 de febreiro de 2023 ata esgotar o orzamento dispoñible.

Ligazón: https://becas.fundaciononce.es/
                 https://portalentodigital.fundaciononce.es/sites/default/files/diptico_becas_xtd.pdf


AXUDAS AO ALUMNADO UNIVERSITARIO DE GALICIA QUE TEÑA DIFICULTADES ECONÓMICAS PARA CONTINUAR OS ESTUDOS

Que é?: Axudas ao alumnado de universidades públicas de Galicia que, por causas imprevistas no curso académico 2022/23, teña dificultades económicas para continuar estudos.

Beneficiarias/os: Alumnado que curse estudos universitarios oficiais de grao, no curso académico 2022/23, nas universidades públicas de Galicia.

Prazos:

- Se o motivo xurdiu antes do 9 de xaneiro, o prazo será dun mes (9 de febreiro de 2023).
- Se o motivo xurdiu despois do 9 de xaneiro, o prazo será dun mes desde que sucede.

A data límite para a presentación das solicitudes é o 31 de xullo de 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230109/AnuncioG0655-221122-0003_es.pdf


SUBVENCIÓN PARA A RENOVACIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS

Que é?: Axuda económica para a renovación de electrodomésticos en vivendas situadas en Galicia.

Electrodomésticos subvencionables:

- Frigorífico e frigorífico-conxelador con clasificación enerxética A, B, C ou D
- Conxelador con clasificación enerxética A, B, C o D
- Lavadora A, B o C
- Lavalouzas A, B o C
- Placas de indución total (soamente tecnoloxía de indución, non mixtas)

Beneficiarias/os:

- A solicitudetramítase nunha entidade colaboradora adherida da lista que publicará o Inega na súa páxina web: www.Inega.gal
- A cantidade da axuda non poderá ser superior ao 25% do prezo do electrodoméstico para consumidores en xeral, do 50% para consumidores vulnerables e do 75% para consumidores vulnerables severos.

Prazo de solicitude: Do 8 de febreiro ao 30 de setembro de 2023

Enlace: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230117/AnuncioG0474-131222-0002_gl.html


AXUDA ECONÓMICA E INDEMNIZACIÓN PARA MULLERES VÍTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Que é?: Axudas de apoio económico ás mulleres que sofren violencia de xénero.

Tipos de axudas:

 • Para mulleres vítimas de violencia de xénero que residan na Comunidade Autónoma de Galicia, con poucos recursos e especiais dificultades para obter un emprego.
 • Indemnización a mulleres que sofren violencia de xénero e/o ás/os menores ou persoas dependentes delas polos danos e perdas ocasionados como consecuencia da situación de violencia, fixadas mediante sentenza xudicial.

Beneficiarias:

 • Ser muller, maior de idade ou emancipada, vítima de violencia de xénero.
 • Non convivir co agresor.
 • Estar empadroada e residir na Comunidade Autónoma de Galicia. Se son mulleres estranxeiras, ter permiso de residencia e de traballo.
 • Ter especiais dificultades para obter un emprego, que se acreditará a través do informe do Servizo Público de Emprego.
 • Non superar ingresos.

Prazo de solicitude: Do  28 de xaneiro ao 30 de novembro del 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230127/AnuncioG0656-020123-0005_es.pdf


FUNDACIÓN ONCE: AYUDAS INDIVIDUALES PARA ACCESIBILIDAD AL EMPLEO

Que é?: Axudas para a adquisición de produtos de apoio (axudas técnicas), audífonos, adquisición/adaptación de vehículos necesarios para a consecución ou mantemento dun posto de traballo para persoas físicas.

Beneficiarias/os: Persoas con discapacidade empregadas ou que desexan mellora de emprego.

Prazo de solicitude: Do 19 de xaneiro ao 30 de xuño de 2023.

Ligazón: https://www.fundaciononce.es/es/convocatorias-de-ayudas/ayudas-individuales-para-accesibilidad-al-empleo


TARXETA BENVIDA

Que é?

Axuda económica para familias con fillos/as para gastos en farmacia, vacúas, supermercados, etc.

Requisitos:

- Empadroamento en Galicia.
- Ter fillos/as nacidos/as entre o 1 de xaneiro 2023 a 31 decembro de 2023.
- Non superar límites de renda determinados.

Prazo de solicitude: Ata 2 meses despois do nacemento, acollemento ou adopción do fillo/a.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230111/AnuncioG0657-271222-0006_es.html


AXUDAS PARA HIJOS MENORES DE 30 ANOS DE VÍTIMAS MORTAIS POR VIOLENCIA DE XÉNERO

Que é?

Axuda económica para hijos/as de mujeres fallecidas por violencia de género o para mujeres gravemente heridas.

Requisitos:

1. Para Fillos/as:

Dous tipos:
- Menor de idade e convivir coa nai.
- Maior de idade e ata os 30 anos dependentes económicamente de pai ou nai.

2. Mulleres:

- Maior de idade.
- Empadroada en Galicia.
- Escaseza de ingresos.

Prazo: Do 11de xaneiro ao 30 de novembro.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230110/AnuncioG0656-201222-0001_es.pdf


PRESTACIÓN PERIÓDICA PARA MULLERES QUE SOFREN VIOLENCIA DE XÉNERO

Qué e?

Axudas económicas individuais de carácter periódico de apoio a mulleres que sofren violencia de xénero.

Requisitos:

 • Mujeres maiores de idade ou emancipadas, vítimas de violencia de xénero nunha relación de convivencia e de dependencia económica do seu agresor ou, no caso de vítimas de trata con fins de explotación sexual, de dependencia da persoa que mantivese sobre ela unha relación de dominación.
 • Non vivir co agresor desde hai 12 meses.
 • Estar empadroada e ter residencia efectiva na Comunidade Autónoma de Galicia.
 • Non superar determinados ingresos.

Prazo de solicitude: Durante todo o ano 2023.

Ligazón: https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230103/AnuncioG0656-161222-0006_es.pdf


PARA MÁIS INFORMACIÓN OU ACLARAR
CALQUERA DÚBIDA, CONTACTA COA TÚA SAPS