Dereitos e deberes dos/as usuarios/as dos Servizos FAXPG

DEREITOS DO USUARIO/A:

- A ser respectado na súa intimidade, na súa integridade física e nas súas diferenzas como ser humano.
- A recibir un trato igualitario e non discriminatorio por razón da idade, sexo, raza, orixe, condición social, relixión, opinión ou circunstancias persoais.
- Á efectiva igualdade de trato e de oportunidades entre mulleres e homes, transversal a todas as activacións da FAXPG.
- A que se lle faciliten os servizos necesarios a través dunha atención individualiza baseada nas súas expectativas e necesidades. No caso de estar rexistrado como demandante de emprego, a recibir unha atención personalizada a través dun itinerario profesional.
- A ser derivado a servizos especializados externos cando desde a FAXPG non exista a capacidade /posibilidade de solucionar as súas necesidades e demandas.
- A obter información sobre modificacións na prestación ou servizo.
- A recibir información sobre os aspectos organizativos e de funcionamento do Centro.
- Á confidencialidade dos datos persoais que figuren nos rexistros e documentos de cada servizo.
- A comunicarse e expresarse libremente na lingua ou sistema alternativo da comunicación que decida e co que senta máis cómodo, de uso no noso estado.
- A recibir unha correcta atención en condicións hixiénicas, sanitarias e psicosociais óptimas.
- A recibir un trato do persoal dos servizos fundamentado nos principios de comprensión, empatía, amabilidade e apoio, sendo guiado e acompañado en todo o proceso.
- A formular as suxerencias, reclamacións e propostas de mellora que considere oportuno e que sexan tidas en conta na avaliación dos servizos.
- Ao cesamento voluntario na prestación dos servizos, salvo resolución xudicial.
- A ter coñecemento dos programas nos que participa.
- A coñecer as funcións do persoal dos servizos nos que participa.
- A ser incluído nunha lista de espera cando por circunstancias na prestación do servizo non poida ser atendido con inmediatez.
- A ser informado dos seus dereitos e deberes como usuaria dos servizos da FAXPG.

DEBERES DOS USUARIOS/AS

- Respectar a dignidade e as funcións do persoal dos servizos, así como observar as normas elementais de convivencia.
- Facilitar os datos que se precisen para a prestación ou servizo que corresponda recibir, debendo informar de calquera cambio que se produza na súa situación.
- Cumprir os horarios de atención dos servizos e as restantes condicións e normas de aplicación.
- Comunicar ao persoal dos servizos os períodos de ausencia cando participe en programas de intervención, accións formativas e/ou en programas de inserción laboral tales como itinerarios, formación en centros de traballo e outros.
- Cumprir cos compromisos asinados nos itinerarios profesionais individualizados e nos proxectos de intervención, previamente acordados cos profesionais correspondentes.
- Avisar, segundo a normativa de aplicación de cada servizo, cando se ausente dun servizo ou actividade programada previamente.
- Ter unha conduta baseada no respecto mutuo e a tolerancia, encamiñada a crear un clima confortable.
- Gardar as normas de convivencia respectando as instalacións onde están situados os servizos, así como ao persoal técnico  e ás outras persoas usuarias.
- Asistir regularmente e de forma puntual a todas as actividades e servizos que solicitou ou nos que participa.
- Respectar e actuar conforme aos valores e actuacións transversais sobre sustentabilidade e cambio climático que se incorporen nos servizos e actuacións que está a gozar.

FALTAS E SANCIÓNS

Considéranse faltas leves:

- O incumprimento puntual dalgún dos deberes por parte dos/ as usuarios/ as.
- Alterar as normas de convivencia e o respecto mutuo.
- Utilizar  inadecuadamente as instalacións e medios das Axencias  ou perturbar as actividades organizadas polos servizos FAXPG.
- Non respectar os horarios acordados para a realización de servizos, actividades formativas e informativas e citas con profesionais das Axencias FAXPG.
- Non acudir á cita ou servizo programado previamente.

Considéranse faltas graves:

- A reiteración de tres faltas leves nun período non inferior a tres meses.
- O incumprimento dos compromisos asinados no itinerario profesional ou a formación en centros de traballo, cando afecte a terceiros.
- A subtracción de bens ou obxectos da propiedade de FAXPG, do persoal ou de calquera dos usuarios/ as.
- A agresión verbal/ signada.
- Tomar fotografías, vídeos ou calquera outra evidencia dos profesionais nas Axencias sen o seu consentimento e difundilos.

Considéranse faltas moi graves:

- A reiteración de dúas faltas graves nun período inferior a tres meses.
- A agresión física ou psíquica, a outros usuarios/ as, persoal da  FAXPG ou a calquera outra persoa que teña relación con el ou ela.

Sancións a impoñer.

- Por faltas leves: Amoestación privada do coordinador/a de o servizo. De non poder contactar co usuario/a, envío de vídeo ou escrito do coordinador/a con o Vº Bª do coordinador/a de áreas.
- Por faltas graves: Suspensión da condición de usuario/a por período de 1 a 12 meses, valorando as circunstancias familiares e sociais do interesado/a. Comunicación por escrito da proposta de sanción. Poderase dar audiencia ao interesado para que se explique. Neste caso o/o coordinador/para estará acompañado da coordinadora de áreas, que atenderán as explicacións do interesado/a e finalmente remitiráselle un escrito coa decisión final tomada.
- Por faltas moi graves: Suspensión da condición de usuarios/ as por período superior a 12 meses ou expulsión, valorando as circunstancias familiares e sociais do interesado. Corresponde á Dirección da FAXPG (Xunta Directiva) resolver a baixa forzosa do usuario/a derivado dunha sanción disciplinaria.